Generelle befordringsregler

 • Benzinpåfyldning er forbudt på vogndækket. Rygning er kun tilladt på soldækket.
 • Mobiltelefon må ikke benyttes under om bord kørsel  eller i land kørsel. Bilens motor skal være standset under overfarten.
 • Ved storm og hård vind, højvande og lavvande vil der kun finde sejlads sted i det omfang, skibsføreren finder dette fuldt forsvarligt.
 • Rederiet kan ikke drages til ansvar, eller gøres erstatningsansvarlig for forsinkelser i driften, herunder for evt. videretransport.
 • Transportbetingelserne er opslået om bord.
 • Rederiet fraskriver sig ethvert tab af liv, skade på person, tab/skade på rejsegods og forsinkelse, som gyldigt kan fraskrives efter søloven.
 • Rederiet fratrækker en selvrisiko på 330 SDR for beskadigelse af køretøj, og 149 SDR for beskadigelse elle bortkomst af rejsegods. (SDR = Special Darwing Rights valuta). Søgsmål kan kun rejses på steder, som angivet i søloven. For køretøjer anvendt til godstransport gælder bestemmelserne i søloven.
 • For køretøjer, der medtages uden fører, sker dette på ejerens ansvar. Hent blanketten for ansvarsfraskrivelse

Retningslinjer for overførsler på Lolland Færgefart

Passagerer

 • Passagerer må ikke gå om bord / fra borde, før der gives tegn fra færgepersonalet.
 • Passagerer må ikke færdes på broklap ved om bord kørsel/ i land kørsel af køretøjer.
 • Det er forbudt at kravle op på lønning, gelænder og bænke.
 • Mindre børn skal være under opsyn af en voksen under overfarten. 
 • Tobaksrygning på færgen er kun tilladt på soldækket.
 • Brug af åben ild på vogndækket er forbudt.  
 • Saloner og toiletter må ikke tilsvines, der kommer efterfølgende andre passagerer som gerne skulle kunne benytte lokalerne.
 • Kæledyr af enhver slags må ikke befinde sig i møblerne og på bordene. Overtrædelse kan medføre et rengøringsgebyr på mindst kr. 100,00

Køretøjer

Det er føreren af køretøjet, der er ansvarlig for kørsel om bord på færgen.

 • Køretøjer skal møde senest 10 min før afgang.
 • Køretøjer til færgen skal være placeret i færgens opmarchfelt.
 • Om bord kørsel/i land kørsel må først finde sted, når færgepersonalet giver tegn hertil.
 • Givne anvisninger ved om bord kørsel/i land kørsel skal følges.

Færgepersonalet har ret til at afvise vogntog, såfremt:

 • vogntog lastet med lettere gods, der kan løftes af vind, ikke er overdækket før om bordkørsel,
 • vogntog lastet med korn eller andre afgrøder ikke overføres i lukket vogn eller vogn med pressening.
 • vogntogets last ikke er forsvarlig placeret, således at der er risiko for nedfald,
 • skibsføreren skønner, at sikker overførsel ikke kan ske, grundet vejr- og vandstands forhold.

Køretøjer, der overføres uden medfølgende chauffør, skal sikres med bremser og vogntog skal sikres yderligere med stopklodser ved mindst et sæt hjul.

Færgens personale kan, under forudsætning af der udfyldes en blanket om ansvarsfraskrivelse, være chauffør på køretøjer, der overføres. Her gælder samme forhold som for køretøjer uden fører, se ovenfor.
 
Der må ikke påfyldes brændstof på køretøjet, medens dette befinder sig om bord på færgen, og motoren skal være stoppet under overfarten.
 
Køretøjer, der lækker benzin eller olie, overføres såfremt:

 • forsvarligt placering kan anvises,
 • det kan ske uden gener for passagerer og skader på færgen,
 • beholder til opsamling forefindes.

Køretøjer / vogntog henstår for ejerens fulde ansvar.

Pladsbestilling

Fejø : Se sejlplan det er kun enkelte afgange hvor der skal bestilles plads - sene afgange alle ugens dage samt tidlige afgange på lørdage og søn-og helligdage.
Femø og Askø: Der skal bestilles plads på færgen, både som gående og med cykler/knallerter/motorcykler og for køretøjer. 

Fælles for alle overfarter:
Køretøjer skal møde senest 10 min. før afgang.
Pladsbestilling kan foretages på telefon eller via internettet.
Ekstrafærge mellem sidste og første afgang sejles kun i nødstilfælde, bestilt via alarmcentralen (læge, brandvæsen, Falck, politi).

Billetsalg: Alle billetter er tur/retur.

Femø og Fejø overfarten: Billetter købes ved billethus i Kragenæs færgehavn. For gående/cyklister evt. om bord på færgen

Åbningstider

Mandag-torsdag mellem kl. 06.45 og kl. 17.00

Fredag mellem kl. 06.45 og kl. 18.00

Lørdag mellem kl. 10.00 og kl. 14.45

Søndage, 24/12, 31/12  og på helligdage er billetkontoret lukket.

Uden for anførte tidspunkter købes billetter om bord på færgen ved afgang fra Kragenæs.

Askø overfarten

Billetter købes om bord på færgen ved afgang fra Bandholm.

Rejsende skal være i besiddelse af gyldig rejsehjemmel under overfarten.

Ved billettering om bord har rejsende pligt til at opsøge styrmanden for billettering, i tilfælde af denne ikke selv henvender sig.

Det er til enhver tid styrmanden om bord, der bestemmer hvilken billet en rejsende har behov for.

Ø-kort udstedt til øboere og periodekort skal fremvises uopfordret. Såfremt man har glemt og/eller ø-kortet eller periodekortet er bortkommet, vil der blve opkrævet et beløb svarende til gyldig billet til fuld pris.

Udstedelse af nyt ø-kort eller periodekort skal ske ved henvendelse til administrationen og der er et administrationsgebyr på kr. 100,00. Periodekort til bil kan ikke anvendes som betalingsmiddel for andre billettyper, eksempelvis en trailer.

Værdikort


Det er teknisk ikke muligt at refundere eller spærre bortkomne værdikort.
Værdikort er på eget ansvar.

 

Godstransport

 • Gods på vogntog skal være sikret mod nedfald under overfarten.
 • Fragtgods, tungt eller omfangsrigt gods placeres på vogn.
 • Færgepersonalet bør adviseres, så gaffeltruck eller traktor kan medtages.
 • Farligt gods medtages kun i det omfang, færgens tilladelse gælder. Farligt gods, der ikke er omfattet af tilladelsen, vil blive efterladt i for ejerens risiko og ansvar.

Rederiet fraskriver sig et hvert ansvar for gods på rederiets vogne, erhvervsdrivendes trailere som håndteres af besætningen og køretøjer som overføres uden fører.

Køretøjer og eller gods, der før eller efter overførsel står på havneområdet, henstår alene for ejerens risiko.

Gods, der ikke tydeligt er mærket med modtager og afsender, er lastet på defekte vogne, lastet uforsvaligt, vil ikke blive medtaget af besætningen.

Øvrige bestemmelser

Rejsende er pligtige til at overholde skibsførerens og besætningens anvisninger. Beskadigelse af rederiets inventar og andre ejendele vil medføre krav om erstatning.

Tyveri vil blive anmeldt til politiet.

Rederiet forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at fortage ændringer i befordringsbestemmelserne, fartplaner, billetpriser, olietillæg m.m.

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer (BEK nr 1131 af 15/10/2017)​

Regler for biler på gule plader

På skat.dk kan du læse om reglen, lovgrundlaget, hvor oplysningerne skal sidde på bilen, hvem der har ansvaret,  og hvilke køretøjer der ikke er omfattet af reglen.

Gulpladeregel på Skats hjemmeside